นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ EGAT EV Platform

* มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

นโยบายคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัว (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ซึ่งเป็นผู้จัดทำ EGAT EV Platform ซึ่งเป็นองค์รวมธุรกิจการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการอัดประจุไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) นโยบายฉบับนี้ถูกใช้กับผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของ EGAT ที่ให้บริการแก่ลูกค้าผ่านช่องทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตัวแทนขาย ซุ้มกิจกรรม ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) ช่องทางโซเชียลมีเดีย ช่องทางติดต่อออนไลน์ การลงทะเบียนรับสินค้า และ/หรือ บริการต่าง ๆ และช่องทางอื่น ๆ ซึ่ง EGAT ได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม กรุณาอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัว ฉบับนี้ควบคู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการนั้น ๆ ตามที่เกี่ยวข้องกับท่าน

EGAT ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งครอบคลุมทั้ง (1) ลูกค้าบุคคลธรรมดาผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการที่อยู่ภายใต้ การดูแลควบคุมของ EGAT ทั้งที่เป็นผู้ที่เคยเป็นลูกค้า ลูกค้าปัจจุบัน และผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต (2) พนักงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้แทน ผู้ถือหุ้น บุคคลผู้มีอำนาจ กรรมการ ผู้ติดต่อ ตัวแทน และบุคคลธรรมดาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าองค์กรของ EGAT (โดยเรียกรวมกันว่า “ลูกค้าองค์กร”) และ (3) บุคคลธรรมดาใด ๆ ที่ EGAT ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมา (เช่น ผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน ญาติ บุตร นายจ้าง ตัวแทน ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลผู้อ้างอิง) โดยบุคคลในข้อ (1) – (3) เรียกรวมกันว่า “ท่าน” และเรียกบุคคลในข้อ (1) และ (2) ว่า “ผู้ใช้บริการ” หรือ “ลูกค้า”

ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ ทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม และ “ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายจัดประเภทเป็นข้อมูล ส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน

เอกสารนี้กำหนดนโยบายและขั้นตอนเกี่ยวกับการรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยมชมหรือผู้ใช้บริการแต่ละราย ในนโยบายความเป็นส่วนตัว ฉบับนี้ ซึ่งกล่าวถึงข้อมูลที่ EGAT รวบรวมและวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลเหล่านี้ EGAT ให้ความคุ้มครองแก่ความเป็นส่วนตัวของท่านอย่างเคร่งครัด และต้องการให้ท่านเข้าใจถึงวิธีการและสาเหตุอันแท้จริงที่ EGAT ใช้ข้อมูลของท่าน ซึ่ง EGAT จะนำข้อมูลที่ท่านเปิดเผยให้กับ EGAT ผ่านทาง EGAT EV Platform นั้นไปใช้เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของ EGAT ให้ตรงกับความต้องการของท่านและตามความจำเป็นอื่น ๆ อย่างเหมาะสมต่อไป โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างละเอียดรอบคอบ การที่ท่านใช้และ/หรือลงทะเบียนเป็นการแสดงว่าท่านตกลงยอมรับนโยบายของ EGAT ถ้าท่านไม่สามารถตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุข้างล่างนี้ EGAT ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้ท่านเข้าถึงบริการของ EGAT

EGAT ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว EGAT จึงใคร่ขอให้ท่านหมั่นตรวจสอบการแก้ไขปรับปรุงนโยบาย ความเป็นส่วนตัวนี้อยู่เสมอ โดยการปรับปรุงแก้ไขใด ๆ EGAT จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบในเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน EGAT EV Platform หรือการติด ประกาศที่เห็นได้อย่างชัดแจ้งผ่านพื้นที่ที่ให้บริการของ EleX by EGAT และจะมีผลทันทีเมื่อ EGAT ได้แก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุง ลงในช่องทางที่ระบุไว้ ให้ทราบข้างต้น

1. การจัดเก็บและวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลข่าวสาร

EGAT อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ของท่านโดยตรงหรือโดยอ้อมจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ หรือจากการขอข้อมูลจากบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ EGAT โดยขอบเขตของข้อมูลที่ครอบคลุมได้แก่

 • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อผู้ใช้งาน เพศ อายุ วันเกิด อีเมล เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ข้อมูลโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดีย (เช่น ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ Line, บัญชี Facebook, บัญชี Apple, บัญชี Google และเวลาที่ สามารถติดต่อได้) และข้อมูลติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ รูปถ่ายของผู้ใช้ ภาพถ่ายเสียงบันทึก เทปบันทึกเสียงการสนทนา บันทึกจากกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด รวมถึง ข้อร้องเรียน ความคิดเห็นของท่านที่มีต่อผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของ EGAT และข้อซักถามผ่านทางโซเชียลมีเดีย
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน เช่น ประเภทขององค์กรที่ทำงาน สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง อายุการทำงาน อาชีพ เป็นต้น
 • ข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ เช่น หมายเลขของบัตรเครดิตและบัตรเดบิต วิธีการชำระเงิน (เช่น เงินสด หรือบัตรเครดิต) ข้อมูลพร้อมเพย์ หมายเลขบัญชี และประเภทของบัญชีธนาคาร ประวัติทางบัญชีธนาคาร รายการเงินฝากถอนในบัญชี รายละเอียดการจ่ายเงิน และ ข้อมูลการสมัครใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ (ผ่านแอปพลิเคชัน)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า และข้อมูลที่ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ ของ EGAT
 • ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น ประวัติการซื้อ จำนวนเงินในการซื้อ พฤติกรรมการซื้อ และ/หรือใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการต่าง ๆ ที่อยู่ในการควบคุม ดูแลของ EGAT รวมถึง สิ่งที่โปรดปราน ความชอบ ความสนใจ เวลาที่เข้าถึงบริการและรายการข้อมูลที่ท่านค้นหา
 • ข้อมูลที่เก็บจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน เช่น เลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) เว็บบีคอน (Web beacon) ล็อก (Log) ไอดีอุปกรณ์ (Device ID) ข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ เครือข่าย ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลการเข้าถึง ข้อมูลการเข้าใช้งานแบบ Single sign-on (SSO) การเข้าสู่ระบบ (Login log) เวลาที่เข้าถึง ระยะเวลาที่ใช้บนหน้าเพจและหน้าจอต่าง ๆ ของ EGAT EV Platform ทั้งบนแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ คุกกี้ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ประวัติการค้นหา ข้อมูลการเรียกดู ประเภทและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ (Browser) การตั้งค่าเขตเวลา (Time zone setting) และสถานที่ตั้ง ประเภทและเวอร์ชันของปลั๊กอินเบราว์เซอร์ (Plug-In Browser) ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม
 • ข้อมูลเกี่ยวกับบริการรถยนต์ เช่น หมายเลขทะเบียนรถยนต์ (รวมถึงหมายเลขทะเบียนรถป้ายแดงสำหรับใช้ชั่วคราว) หมายเลขประจำรถยนต์ (VIN) ระยะทาง สถานะน้ำมันหรือแบตเตอรี่ และประวัติการเติมพลังงาน
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการสะสมคะแนนและคะแนนประสบการณ์ เช่น EleXA Point, EXP รวมทั้งข้อมูลการใช้บริการและซื้อผลิตภัณฑ์และ สินค้าต่าง ๆ ผ่านโปรแกรมการสะสมคะแนน และบัตรอื่น ๆ และข้อมูลพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรมการสะสมคะแนน การแลกเปลี่ยน รับ จ่ายคะแนนสะสม รวมถึงการแลกเปลี่ยน โอนคะแนนไปยังเครือข่ายพันธมิตรของ EGAT
 • ข้อมูลช่องทางการตลาดและการติดต่อสื่อสาร เช่น ความต้องการของท่านในการรับข้อมูลทางการตลาดจาก EleXA, EleX by EGAT, Total Solutions, BackEN EV, EV Customer Service รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ในกลุ่มของ EGAT และพันธมิตรทางธุรกิจของ EGAT รวมถึงรูปแบบหรือ ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ท่านต้องการสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของ EGAT ข้อมูลการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างท่านและบริการ ของ EGAT ช่องทางการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ ที่ท่านสนใจ รายละเอียดในการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับ EGAT และข้อมูลทางการตลาด เช่น ข้อมูล ที่ท่านให้แก่ EGAT ตามที่ระบุในแบบสอบถาม ผลสำรวจ แบบคำขอความคิดเห็น หรือกิจกรรมงานวิจัยต่าง ๆ
 • ข้อมูลโปรไฟล์ เช่น ชื่อบัญชี (Account identifiers) ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน รหัสประจำตัว (PIN ID code) สำหรับการซื้อขายผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการบน EGAT EV Platform และ/หรือ EleX by EGAT
 • ข้อมูลการใช้งาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม การใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ และวิธีการที่ท่านใช้หรือ มีปฏิสัมพันธ์กับโฆษณาของ EGAT (รวมถึง เนื้อหาที่ท่านเข้าชม ลิงก์ที่ท่านคลิกเพื่อดู และข้อมูลอื่น ๆ)
 • ข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าของ EGAT เช่น การเปิดบัญชีลูกค้า การบริหาร การดำเนินงาน การชำระเงิน การระงับข้อพิพาท การประมวลผล และการรายงานต่าง ๆ ในนามของลูกค้า โดยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจรวมถึง ลายมือชื่อ และบันทึกการติดต่อสื่อสารระหว่าง ท่านกับ EGAT
 • ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลประวัติความสัมพันธ์รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับท่านที่ท่านมีกับ EGAT เช่น ข้อมูลที่ท่านให้แก่ EGAT ตามที่ระบุในสัญญา ข้อมูลที่ลงทะเบียน ใบสมัคร ผลสำรวจ งานวิจัย หรือข้อมูลที่เก็บรวบรวมในเวลาที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจ การสัมมนา การอบรม หรือ กิจกรรมทางสังคมของ EGAT

EGAT จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือต่อเมื่อกฎหมายอนุญาต ให้กระทำได้

หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และข้อมูลติดต่อ) ของบุคคลอื่น เช่น ผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน คู่สมรส ภรรยา บุพการี ผู้สืบสันดาน ญาติ บุตร นายจ้าง ตัวแทน ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลผู้อ้างอิง ในกรณีลูกค้าบุคคลธรรมดาหรือ ลูกจ้าง ผู้ถือหุ้น กรรมการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ องค์กรของท่าน ในกรณีของลูกค้าองค์กร แก่ EGAT ท่านรับรองว่าท่านมีสิทธิ และ/หรือ อำนาจที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และอนุญาตให้ EGAT ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ อีกทั้งท่านต้องรับผิดชอบในการแจ้งบุคคลเหล่านั้นให้ทราบถึงนโยบาย ความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และ/หรือขอความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้น หากจำเป็น และ/หรือ อาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่น

EGAT จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ (ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ กล่าวคือ อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรสตาม ที่กฎหมายกำหนด) คนเสมือนไร้ความสามารถ คนไร้ความสามารถ และไม่อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวสมัครเพื่อใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของ EGAT หากไม่ได้รับความยินยอมหรือหากไม่ได้อาศัยฐานทางกฎหมายอื่นใด ในกรณีที่ EGAT พบว่า บุคคลเหล่านี้ได้ใช้บริการของ EGAT หรือ EGAT ได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลเหล่านี้โดยไม่ได้เจตนา โดยมิได้รับความยินยอมและโดยไม่ได้อาศัยฐานทางกฎหมายอื่นใด EGAT จะดำเนินการลบ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทันทีที่ EGAT ทราบถึงกรณีดังกล่าว และอาจจำเป็นต้องหยุดให้บริการบุคคลเหล่านี้ เว้นแต่กรณีที่ EGAT อาจอาศัยหลักเกณฑ์ หรือฐานทางกฎหมายอื่นนอกเหนือจากความยินยอมได้ รวมถึงในกรณีที่ท่านเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองแล้วท่านกังวลว่า ผู้เยาว์ของท่านจะมอบ ข้อมูลส่วนบุคคลให้กับ EGAT โปรดติดต่อ EGAT เพื่อดำเนินการให้ในกรณีที่จำเป็น

EGAT สามารถจ้างบุคคลที่สามและ/หรือบุคคลที่เฉพาะเจาะจงได้ และ EGAT สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการแก่บุคคลดังกล่าวได้เฉพาะ เพื่อที่ได้รับมอบหมายในนามของ EGAT โดย EGAT และพันธมิตรของ EGAT จะไม่ละเมิดโดยเปิดเผยหรือใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลที่ EGAT ร้องขอนั้นจะถูกเก็บรักษาไว้โดย EGAT ดังที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อันเป็นประโยชน์ต่อ การให้บริการลูกค้าและเพื่อการใช้งานที่ดีขึ้นของท่านขณะใช้งานบริการที่อยู่ภายใต้การดูแลควบคุมของ EGAT และวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อการลงทะเบียน การยืนยันตัวตน และการคัดเลือกลูกค้าเพื่อเข้าใช้บริการ
 • เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลตามความสนใจหรือพฤติกรรมของลูกค้า (Profiling) และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)
 • เพื่อการติดต่อ สื่อสาร ประสานงาน ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนข่าวสาร นำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการและโปรโมชัน สำรวจความคิดเห็น และ ความพึงพอใจของท่านต่อบริการหรือกิจกรรมของ EGAT อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ
 • เพื่อการจัดการปัญหาทางด้านเทคนิค ด้านการให้บริการและให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า
 • เพื่อจัดหาและนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการตามพฤติกรรมและข้อมูลความชื่นชอบของท่านที่ได้ระบุหรือให้ไว้กับ EGAT EV Platform หรือบริการ ที่อยู่ในการกำกับดูแลของ EGAT
 • เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านในการเข้าร่วมงานกิจกรรมของ EleXA, EleX by EGAT, Total Solutions, BackEN EV, EV Customer Service และบริการอื่น ๆ ของ EGAT รวมถึงเพื่อร่วมมือกับแบรนด์ต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล หรือเป็นพันธมิตรของ EGAT
 • เพื่อรับรองให้ท่านมั่นใจว่า เว็บไซต์, EGAT EV Platform และการบริการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำงานอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และ ปลอดภัย
 • เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายและคำสั่งของหน่วยงานรัฐ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบในการดำเนินตามกฎหมายในกรณีจำเป็น
 • เพื่อป้องกันผลประโยชน์ของ EGAT และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการระงับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย และสุขภาพของบุคคล

ทั้งนี้ การที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับ EGAT อาจส่งผลกระทบต่อท่าน กล่าวคือ EGAT ไม่อาจดำเนินการตามที่ท่านร้องขอหรือตามสัญญาได้ โดย EGAT อาจไม่สามารถเสนอหรือจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการของ EGAT บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านได้ และท่านอาจไม่ได้รับความสะดวก หรือไม่ได้รับ การปฏิบัติตามสัญญา และอาจได้รับความเสียหาย/เสียโอกาส ในบางกรณี การที่ท่านไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ใด ๆ ที่ EGAT หรือท่านมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามและอาจมีบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง

2. การรักษาความปลอดภัย

EGAT ทราบถึงคุณค่าของความเชื่อใจของท่านในการมอบข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น EGAT จึงออกแบบมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรักษาไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้อง และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ

นอกจากนี้ EGAT ยังได้วางมาตรการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งานอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยกำหนดสิทธิเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน สิทธิในการอนุญาตให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าถึงข้อมูลได้ และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการลักลอบทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือการลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ การเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ไม่สามารถที่จะเชื่อถือได้โดยปลอดภัย 100% อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ EGAT ตรวจพบ ปัญหาเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือการละเมิดด้านความปลอดภัยที่ต้องห้ามหรือผิดกฎหมาย ทาง EGAT จะดำเนินแก้ไขโดยเร่งด่วนและเหมาะสมที่สุด โดยใช้ดุลยพินิจในการคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าและผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นสำคัญ

3. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

นโยบายฉบับนี้เป็นข้อมูลปัจจุบัน ณ วันที่มีผลบังคับใช้ตามที่ระบุข้างต้น โดย EGAT อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายนี้เป็นครั้งคราว ดังนั้น โปรดตรวจสอบ นโยบายนี้เป็นระยะ

4. การส่งข้อความ/การแจ้งเตือน

EGAT อาจส่งข้อความ (push notifications) หรือการแจ้งเตือน (alerts) ไปยังอุปกรณ์ของท่านเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เพื่อแจ้งสถานะการจอง การชาร์จ การแจ้งเตือนให้ชำระค่าบริการ และแจ้งเตือนเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามสมควร ท่านสามารถยกเลิก (deactivate) การส่งข่าวสารเหล่านี้ในเวลาใด ๆ ด้วยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแจ้งเตือน (notification settings) บนอุปกรณ์ของท่าน

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

EGAT จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสมอย่างน้อยอีก 6 เดือน เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ EGAT แจ้งแก่ท่าน ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ EGAT อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านไว้นานขึ้นหากจำเป็น และ/หรือ สามารถกระทำได้โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนด

6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

6.1  ท่านอาจมีสิทธิในการเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่ EGAT เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน
6.2  ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ EGAT ได้เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
6.3  ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ EGAT มีเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และ เพื่อส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ทั้งนี้ หากการใช้สิทธิของท่านละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือ EGAT แล้ว EGAT สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิเสธคำขอของท่านได้
6.4  ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด รวมทั้งท่านอาจมีสิทธิ ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี
6.5  ท่านอาจถอนความยินยอมสำหรับวัตถุประสงค์ที่ท่านเคยได้ให้ความยินยอมให้ EGAT เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในบางกรณี
6.6  ท่านอาจมีสิทธิขอให้ EGAT ดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ EGAT เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ เว้นแต่การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของ EGAT นั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง ตามกฎหมาย เพื่อการใช้ หรือการปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

7. ติดต่อเรา

หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว ฉบับนี้ โปรดติดต่อ EGAT หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ EGAT ตามที่อยู่ดังนี้

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย นนทบุรี ประเทศไทย 11130
หรือเว็บไซต์ egatev.egat.co.th หรือ Email: support.elexa@egat.co.th หรือช่องทางอื่น ๆ ในอนาคต