EV Charging Station Map

สถานีชาร์จ EleX by EGAT
และพันธมิตรในเครือข่าย EleXA

สถานีชาร์จ

เครือข่ายสถานีชาร์จ EV ที่มีประสิทธิภาพ
และชาร์จได้รวดเร็ว

Station Realtime
0

สถานี

0

จังหวัด

0

พันธมิตร

Map API
G-Charge Charging Station
ตำบล บางกรวย อำเภอบางกรวย นนทบุรี 30500

เปิดบริการ 08:00 - 17:00 เปิดบริการ 08:00 - 17:00

Type 1
Type 2
CCS2
CHAdemo

60/120 kW

ChargerHead1

Walk-in

7 บาท/kWh

G-Charge Charging Station
ตำบล บางกรวย อำเภอบางกรวย นนทบุรี 30500

เปิดบริการ 08:00 - 17:00 เปิดบริการ 08:00 - 17:00

Type 1
Type 2
CCS2
CHAdemo

60/120 kW

ChargerHead1

Walk-in

7 บาท/kWh

พวกเรามีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มจำนวนสถานีอัดประจุไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุม
ในทุกพื้นที่ให้สอดคล้องกับ Lifestyle ของผู้ใช้ EV ทุกคน