เกี่ยวกับ EGAT EV Business Solutions

EGAT EV Business Solutions เป็นทีมพัฒนา
ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์รูปแบบใหม่ของ กฟผ.

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทีม EGAT ProVenture พวกเรา  EGAT EV และ EGAT ProVenture Team ก่อตั้งขึ้นพร้อมกันในเดือนกรกฎาคม 2563
โดยมีวิสัยทัศน์สูงสุดคือ การเร่งการเติบโตของระบบนิเวศของธุรกิจ EV ผ่านการพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

การสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจร่วมกันกับพันธมิตรและการลงทุนที่นอกเหนือจากธุรกิจหลักเดิมในการผลิตไฟฟ้าของเรา 5 บริการหลักของเรา
ได้แก่ EV Total Solution, EleX by EGAT, EleXA, BackEN EV และ EV Customer Service

ด้วยจิตวิญญาณของผู้ประกอบการจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ การออกแบบบริการของเราจึง มุ่งเน้นที่ลูกค้าเป็นศูนย์กลางและเน้นหลักการพัฒนา
อย่างคล่องตัว เพื่อสร้างพันธมิตรทาง ธุรกิจกับบริษัทต่าง ๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุด ในการขับเคลื่อน
ประเทศไทย ให้ก้าวเข้าสู่ยุคแห่งพลังงานที่ยั่งยืนและการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

ขับเคลื่อนวงการ EV Thai ด้วยผู้ผลิต
และผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าของประเทศ

พันธกิจ

เป็นกำลังสำคัญในการผลักดัน
นโยบายที่สนับสนุน EV Ecosystem

ค่านิยมหลัก

Public สร้างโครงสร้างพื้นฐานของ EV เพื่อรองรับการขนส่งสาธารณะ
การบริหารคมนาคมและเศรษฐกิจของประเทศด้วยพลังงานสีเขียว

Platform เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการโครงข่าย EV รายต่าง ๆ
เพื่อยกระดับคุณภาพการเดินทางในอนาคต

Professional ทำงานร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่ดำเนินการด้วยความคล่องตัว เพื่อเสริมสร้างการเติบโตของธุรกิจ

Partnership ร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อขยายเครือข่ายของสถานีชาร์จ EV อย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว ให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ EV ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ของเรา

สร้างโครงสร้างพื้นฐานของ EV เพื่อรองรับ
และยกระดับคุณภาพการเดินทางในอนาคต

กฟผ. ได้พัฒนาธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าภายใต้แบรนด์สินค้าและบริการต่างๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตของ
ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผ่าน 5 บริการหลักดังนี้

บริการแบบครบวงจรสำหรับผู้ที่สนใจลงทุนสถานีชาร์จ
การลงทุนสถานีชาร์จ
แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับชุมชน EV
ระบบบริการจัดการโครงข่ายสถานีชาร์จและประมวลผลข้อมูล
ผู้เชี่ยวชาญในการไขข้อสงสัยด้าน EV พร้อมรองรับการให้บริการแบบ 24/7

Our Partner

EleX by EGAT
Automaker

EleXA Partner

Roaming
Co-promotion Partner

ทีมงานหลัก

ทีมงานหลักของธุรกิจ EV ของ กฟผ.

ดร.จิราพร ศิริคำ

Cheif Executive Officer (CEO)

ณิศรา ธัมมะปาละ

Leader of Innovative Energy Solutions
Business Management

พิชิต พงษ์ประเสริฐ

Head of EV Commercial Business

ภาสวร วรรณกาญจน์

Head of EV Operation Business

วรางคณา อินเอียว

Digital Technology (EleXA) and
Product Owner (BackEN EV)

พีรพัฒน์ ลิ่มบุญพา

Engineering and Operation

อภิสิทธิ์ ณัฐวรวโรตม์

Business Development (EleXA) and
Design Manager

ปริยา หอมหวล

Business Development (EleX by EGAT)

ติรเทพ พิทักษานุรัตน์

Business Development (Fleet)

ภาวินี จันทร์ลอย

Business Development (BackEN EV)

กัณฑ์ชนก เฉลยถ้อย

Financial and Investment

สุริสา แสงดี

Customer Support and
Product Owner (BackEN EV)

ชนันพร อมรประเสริฐชัย

PR and Marketing and
Product Owner (BackEN EV)

วาริท ทวีกาญจน์

Digital Technology (EleXA)

จุติมา ผ่องโยธากาน

Business Development (BackEN EV)

ภัทรสุดา รัตนจัง

PR and Marketing

ศศิประภา ตรีพูนสุข

Business Development (EleX by EGAT)

วสุท ช่างเรือ

Engineering and Operation

กัญจน์ชญา สุวรรณวงศ์พร

Digital Technology (EleXA)

กิตติภพ ภู่ภูษิต

Business Development (EleXA)