EV Customer Service

ผู้เชี่ยวชาญในการไขข้อสงสัยด้าน EV
พร้อมรองรับการให้บริการแบบ 24 ชั่วโมง ทุกวัน

EleXA สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับชุมชน EV เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของการเดินทางในอนาคต
มีประสบการณ์การให้บริการกว่า 140 สถานี ทั้ง EleX by EGAT, BackEN EV, และสถานีพันธมิตร

EV Customer Service ช่วยดูแล
และสนับสนุนผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV)

ที่ใช้บริการสถานี EleX by EGAT และสถานีพันธมิตร
ผ่านแอปพลิเคชัน EleXA หรือแอปพลิเคชันในเครือข่าย
โดยประกอบด้วยการบริการทั้ง 3 ด้าน ดังนี้

เราเตรียมพร้อมแก้ไขปัญหาทั้งในด้านการดำเนินการทั่วไปและเหตุการณ์เร่งด่วน จนกระทั่งสถานการณ์กลับสู่สภาพปกติ เพื่อบรรเทาความไม่สะดวกของผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า

เราให้ข้อมูลและคำแนะนำไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานี แอปพลิเคชัน หรือเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ EV Ecosystem ของเรา เพื่อรักษาความพร้อมใช้งานและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

เราตระหนักถึงช่องว่างแห่งการพัฒนาอยู่เสมอ เราจึงมีความยินดีที่จะเปิดรับข้อมูล ความเห็น คำแนะนำของผู้ใช้งาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

มีประสบการณ์การให้บริการกว่า
240 สถานี
ทั้ง EleX by EGAT, BackEN EV, และสถานีพันธมิตร

SCOPE

เครือข่ายสถานีชาร์จ EV ที่มีประสิทธิภาพ
และชาร์จได้รวดเร็ว