นโยบายการใช้คุกกี้

เงื่อนไขการให้บริการ ของ EGAT EV Platform

EGAT เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ EGAT EV และตระหนักถึงความคาดหวังของผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ว่าข้อมูลที่ผู้เข้า ชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ได้ให้ไว้กับ EGAT ผ่านเว็บไซต์นี้จะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม EGAT EV จึงขอประกาศนโยบายการใช้คุกกี้สำหรับเว็บไซต์นี้

1. การใช้คุกกี้ของ กฟผ.

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็ก ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข ที่ EGAT จัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์หรือฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์สื่อสารพกพาของผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ EGAT อาจเก็บข้อมูลของผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ผ่านทางคุกกี้เหล่านี้ เมื่อผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์เข้าชมเว็บไซต์ของ EGAT

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้หลายประเภทซึ่งประกอบด้วย แต่ไม่จำกัดเพียงตามที่ระบุในรายการต่อไปนี้

1.1 คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อทำให้มั่นใจเรื่องความปลอดภัย ความง่ายในการใช้งาน และความสมบูรณ์ของฟังก์ชันการใช้งาน อันได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ หรือทำให้ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์เข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้ ทั้งนี้ การจัดวางคุกกี้ประเภทนี้ลงในอุปกรณ์ของผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์จะไม่มีการจัดเก็บข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวตนของผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ได้อย่างเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด รายละเอียดของการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็น รวมถึง

1.2 คุกกี้ประสิทธิภาพ (Performance Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ทำให้ EGAT สามารถนับจำนวนผู้เข้าชม EGAT EV Platform และแหล่งที่มาของผู้เข้าชม เหล่านั้น คุกกี้ประเภทนี้ยังทำให้ EGAT สามารถเข้าใจว่าผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์มีการปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์อย่างไรบ้าง และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับ ความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด โดยการเก็บรวบรวมและรายงานข้อมูลโดยไม่ระบุตัวบุคคลแก่ EGAT และช่วยให้ EGAT สามารถพัฒนาประสบการณ์ การใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้ หากผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ EGAT จะไม่อาจทราบได้ว่าผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ เคยมาเข้าชม เว็บไซต์ของ EGAT เมื่อใด และไม่สามารถติดตามประสิทธิภาพการประมวลผลของหน้าเว็บได้ รายละเอียดของการใช้คุกกี้ประสิทธิภาพ รวมถึง

1.3 คุกกี้เพื่อการทำงาน (Functionality Cookies) คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งไว้โดย EGAT หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภท ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถปฏิบัติการตามความพึงพอใจของผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ ยกตัวอย่างเช่น ทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านได้ และจดจำว่าผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์เคยปรับแต่งการใช้หน้าเว็บอย่างไรบ้าง เพื่อการแสดงผลหน้าเว็บในครั้งต่อไป หากผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ ไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ การให้บริการบางอย่างหรือทั้งหมดของเว็บไซต์อาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง รายละเอียดของการใช้คุกกี้เพื่อ การทำงาน รวมถึง

2. คุกกี้จากบุคคลที่สาม

ในบางกรณี เรามีความจำเป็นในการใช้คุกกี้จากบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ โดยรายระเอียดต่าง ๆ รวมถึง

2.1 Analytical cookies เว็บไซต์นี้ใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการวิเคราะห์เว็บไซต์ที่แพร่หลายและได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างมาก รายหนึ่ง ในการช่วยให้ EGAT เข้าใจว่าผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์มีการใช้งานเว็บไซต์ของ EGAT อย่างไร และเข้าใจแนวทางในการปรับปรุงประสบการณ์ การท่องเว็บของผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น คุกกี้เหล่านี้อาจมีการติดตามข้อมูลต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาที่ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ใช้ในการเข้าชม เว็บไซต์หรือหน้าเพจของ EGAT ซึ่งจะส่งผลให้ EGAT สามารถจัดทำเนื้อหาที่น่าสนใจต่อไปได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ Google Analytics ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Google Analytics [Privacy Policy – Privacy & Terms – Google]

3. การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้

ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์สามารถใช้เครื่องมือควบคุมคุกกี้ของเว็บเบราว์เซอร์ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับตั้งค่า โปรดเยี่ยมชมหน้าเว็บไชต์การตั้งค่าคุกกี้

การตั้งค่าคุกกี้ใน Chrome [link]
การตั้งค่าคุกกี้ใน Firefox [link]
การตั้งค่าคุกกี้ใน Safari and iOS [link]
การตั้งค่าคุกกี้ใน Microsoft EDGE [link]

อย่างไรก็ตาม EGAT ขอแจ้งให้ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ทราบว่า การปิดการใช้งานคุกกี้บางตัวอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเว็บไซต์นี้ และอาจส่งผลถึงขั้นที่ทำให้รูปแบบการทำงานหรือปฏิบัติการบางอย่างของเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้

4. รายละเอียดเพิ่มเติม

หากผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิของเจ้าของข้อมูล และรายละเอียดการติดต่อ EGAT ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าชมได้ที่ประกาศความเป็นส่วนตัวของ EGAT ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ EGAT EV Platform (egatev.egat.co.th/privacy-policy)

5. การปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้

EGAT มีการพิจารณาทบทวนและอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับนี้ตามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์จะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์นี้ หากต้องการทราบนโยบาย การใช้คุกกี้ฉบับปรับปรุงของ EGAT